Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVOD
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy, jejímž předmětem je prodej hmotného produktu, poskytnutí digitálního obsahu nebo jiné služby (dále jen „Smlouva“ a „Produkt“) prostřednictvím e-shopu dostupného online na adrese eshop.detijsoutakylidi.cz (dále jen „E-shop“).
  2. Prodávajícím, resp. poskytovatelem Produktů, je Zdeňka Šíp Staňková, IČO: 87296705, DIČ: CZ8059024402, se sídlem Mratínská 556, Bašť, 250 85, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Prodávající“).
  3. Kupujícím je osoba, která od Prodávajícího kupuje Produkt prostřednictvím E-shopu.
  4. Ustanovení těchto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Kupující provádí objednávání Produktů prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
  2. Pro objednání Produktu vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, který obsahuje informace týkající se Kupujícího, Produktu, způsobu úhrady ceny Produktu a jeho dodání (dále jen „Objednávka“). Prodávající po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. 
  3. K uzavření Smlouvy dochází elektronickou formou na základě Objednávky Kupujícího, a to až okamžikem uhrazení ceny předmětného Produktu včetně dopravy. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), se nepoužije.

 3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Úhrada ceny probíhá bezhotovostním způsobem, a to převodem na bankovní účet Prodávajícího specifikovaný v potvrzení Objednávky. Kupující je povinen v platebním příkazu uvést variabilní symbol platby uvedený v potvrzujícím e-mailu odeslaném na e-mailovou adresu Kupujícího. Cena je uhrazena okamžikem připsání celkové částky na účet Prodávajícího.
  2. Kupující v rámci ceny hradí rovněž náklady na dopravu Produktu, a to ve výši uvedené v Objednávce.
  3. Stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy, vystaví Prodávající na platby prováděné na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad vystaví Prodávající po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího.
  4. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 4. DORUČENÍ/POSKYTNUTÍ PRODUKTU
  1. Jedná-li se o hmotný Produkt, Prodávající jej zašle Kupujícímu prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou ve Smlouvě. Prodávající odešle Kupujícímu zakoupený Produkt po uhrazení ceny.
  2. Jedná-li se o digitální Produkt, který lze jednorázově poskytnout (např. e-book), Prodávající jej zašle na e-mailovou adresu Kupujícího, a to po uhrazení ceny.
  3. Jedná-li se o Produkt, který spočívá ve fyzické účasti Kupujícího na semináři nebo přednášce, je takový Produkt poskytnut umožněním zúčastnit se semináře nebo přednášky v předem stanovený termín na konkrétním místě.
  4. Jedná-li se o digitální Produkt, který spočívá v účasti Kupujícího na online přednášce nebo webináři, je takový Produkt poskytnut zpřístupněním obsahu Kupujícímu.
  5. Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutno Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu.
  6. Kupující je povinen Produkt pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy má možnost s Produktem disponovat a je povinen jej bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Prodávajícího (zejména mechanické porušení, viditelné vady, neúplné plnění apod.). Pokud Kupující převezme Produkt a Prodávajícímu bez zbytečného odkladu nevytknou zjevné vady, má se za to, že Prodávající splnil povinnost dodat Produkt bez vad, řádně a včas.

 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – HMOTNÝ PRODUKT
  1. Je-li předmětem Smlouvy prodej hmotného Produktu, je Kupující jako spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí Produktu, přičemž je-li předmětem Smlouvy více kusů Produktu, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 10.6. VOP.
  2. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Produkt musí být Kupujícím vrácen Prodávajícímu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady na vrácení Produktu Prodávajícímu.
  3. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byly přijaty. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Produkt vrátí. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Produktu, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Produktu.

 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – DIGITÁLNÍ PRODUKT
  1. Jedná-li se o digitální Produkt, který lze jednorázově poskytnout (např. e-book), ztrácí Kupující v souladu s § 1837 písm. l) OZ právo odstoupit od Smlouvy zpřístupněním takového Produktu, tj. doručením Produktu v digitální podobě na e-mail Kupujícího.
  2. Jedná-li se o digitální Produkt, který spočívá v účasti Kupujícího na online přednášce nebo webináři, ztrácí Kupující v souladu s § 1837 písm. l) OZ právo odstoupit od Smlouvy zpřístupněním takového Produktu. Okamžikem zpřístupnění se rozumí zaslání platného odkazu ke sledování předmětné přednášky nebo webináře (k tomuto dochází zpravidla cca jeden den před konáním přednášky/webináře), a to formou e-mailu.
  3. Při zpřístupnění digitálního Produktu Kupující výslovně žádá o započetí poskytování plnění ihned po uzavření Smlouvy, resp. v předem stanovený termín poskytnutí digitálního Produktu, a to nehledě na skutečnost, zda v okamžiku plnění ne/uplynula lhůta pro odstoupení od Smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít právo na odstoupení od Smlouvy.

 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – SLUŽBY
  1. Jedná-li se o Produkt, který spočívá ve fyzické účasti Kupujícího na semináři nebo přednášce, Kupující v souladu s § 1837 písm. j) OZ není oprávněn odstoupit od Smlouvy. Jedná se o služby využití volného času poskytované v určeném termínu, pro které je nutné rezervovat fyzické prostory s omezenou kapacitou.

 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními relevantních právních předpisů, zejm. OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající nese odpovědnost za vady, které má Produkt v okamžiku převzetí Kupujícím.
  2. Projeví-li se vada do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí.
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího buď písemně v listinné podobě nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 10.6. VOP.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Prodávající bude pro účely plnění dle Smlouvy zpracovávat osobní údaje Kupujícího. Jedná se o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefon a číslo účtu Kupujícího.
  2. Základní účel zpracování osobních údajů je zpracování Objednávky a dodání/poskytnutí Produktu. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude Prodávající dále zpracovávat osobní údaje za účelem plnění archivačních povinností, tedy plnění zákonných povinností Prodávajícího. Osobní údaje budou dále zpracovávány pro účely obrany v případě sporu s Kupujícím a pro účely vymáhání pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, tedy pro oprávněný zájem Prodávajícího.
  3. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího v souladu s právním řádem, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (GDPR), a s ostatními předpisy o ochraně osobních údajů. Prodávající dbá na to, aby zpracování osobních údajů Prodávajícího bylo zákonné, spravedlivé a transparentní. Prodávající zpracovává osobní údaje vždy jen na konkrétní účely vyplývající z konkrétních právních základů.
  4. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání Smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou budou osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a není-li tato doba stanovena, po dobu 5 let od ukončení tohoto smluvního vztahu.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Rozhodným právem pro plnění dle VOP a Smlouvy, jakož i pro výklad VOP, je právo České republiky, a to i v případě, vyskytne-li se ve vztahu s Kupujícím mezinárodní prvek.
  2. Za písemnou komunikaci je pro účely těchto VOP považována rovněž elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu. Prodávající je oprávněn zasílat veškerou e-mailovou komunikaci na e-mailovou adresu Kupujícího specifikovanou v Objednávce. E-mailové zprávy není třeba opatřovat zaručeným elektronickým podpisem.
  3. V případě sporu vzniklého mezi stranami v souvislosti se Smlouvou budou strany usilovat o smírné vyřešení. Nepodaří-li se dosáhnout smírného vyřešení, budou spory řešeny před soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem bude soud místě příslušný podle sídla Prodávajícího.
  4. Pokud Prodávající a Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu OZ, v případě sporu nedosáhnou smírného vyřešení, může se Kupující obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne Kupující na webové stránce www.coi.cz. Na Českou obchodní inspekci se Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu OZ, může obrátit rovněž s případnou stížností jakožto na orgán dozoru dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je dále oprávněn využít online řešení sporů v rámci platformy ODR dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/odr.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto VOP. Nové znění VOP je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webových stránkách E-shopu a je pro Kupujícího závazné při každé další Objednávce učiněné po zveřejnění nového znění VOP. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP tím nejsou dotčena.
  6. Prodávajícího lze kontaktovat elektronicky prostřednictvím emailu eshop@detijsoutakylidi.cz, nebo korespondenčně na adrese Mratínská 556, Bašť, 250 85.
  7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 10. 2023

Praha, 30. 9. 2023